Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Dňa 26. januára 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

 

Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

 

Termín na predkladanie žiadostí:

- Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 31. mája 2016 do 16:15 hod.

 

Oprávnení žiadatelia:

- územná samospráva a jej organizačné zložky,

- organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,

- Európske zoskupenia územnej spolupráce.

 

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov tvorí prílohu k Príručke pre prijímateľa a nájdete ho na stránke:

http://ix.sk/bRavI

 

Oprávnené projekty:

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na výstavbu alebo modernizáciu ciest – dôležitých cezhraničných úsekov siete, najmä na výstavbu alebo modernizáciu cestnej infraštruktúry spájajúcej dopravné systémy na obidvoch stranách hranice.

 

Finančný príspevok sa môže poskytnúť iba na také projekty, ktoré umožňujú pripojenie druhotriednych a treťotriednych uzlov so sieťou TEN-T a posilňujú cezhraničnú spoluprácu(príklady uzlov v sieti TEN-T na programovom území a v jeho susedstve - http://ix.sk/yngz1).Nie je možné poskytnúť finančný príspevok na spojenia vedúce z obývaných území, ktoré nie sú uzlami siete TEN-T, s uzlami tretej triedy.

 

Podporovať sa budú len projekty týkajúce sa komunikačných ťahov, t. j. daný fragment cesty musí byť buď jedným úsekom, alebo, v prípade projektu, ktorý pozostáva z niekoľkých fragmentov ciest, musí medzi týmito fragmentmi existovať logické prepojenie. Modernizované úseky ciest musia na obidvoch stranách hranice vykazovať porovnateľné technické parametre a musí byť zabezpečená možnosť ich využitia podobnými kategóriami vozidiel.

 

Financovanie:

- Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 6 mil. €.

- Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 500 tis. €.

 

- Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

 

- Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 29,76 mil. €.

 

Predkladanie žiadostí:

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie a zároveň v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Spoločného technického sekretariátu v Krakove najneskôr dňa 31. mája 2016 do 16:15 hod.

 

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v elektronickej aj papierovej verzii.

 

Predloženie elektronickej verzie – žiadosť je potrebné predložiť pomocou špeciálnej aplikácie, tzv.generátora žiadostí (http://www.eplsk.eu/).

 

Predloženie papierovej verzie - vytlačenú, podpísanú a opečiatkovanú papierovú verziu žiadosti, ktorá bola odoslaná pomocou generátora a prílohy k žiadosti (zoznam príloh k žiadosti - http://ix.sk/O7pqu) je potrebné predložiť v dvoch samostatných kompletoch (v samostatných šanónoch).

 

Dokumenty záväzné v rámci výzvy:

Program (http://ix.sk/QqUOr)

Príručka pre prijímateľa s prílohami (http://ix.sk/NiWnw)

Vzor žiadosti – generátor žiadostí (http://www.eplsk.eu/)

Zoznam príloh k žiadosti (http://ix.sk/O7pqu)

Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní (http://ix.sk/hAsFl)

Vyhlásenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov (http://ix.sk/zyHOX)

Vzor vyhlásení partnera (vyhlásenie o plnení verejno-právnych povinností, vyhlásenie o oprávnenosti DPH, vyhlásenie o trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií) – (http://ix.sk/zxCxl)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (http://ix.sk/xkxdq)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 (http://ix.sk/JrHrZ)

 

Informácia o výzve bola zverejnená na stránke:

http://ix.sk/ZzJ0c

Viac informácií o výzve: