Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky

8-01-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný programvyhlasuje dňa 28.1.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu


Prioritná os 2:                 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:         2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:                2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy:                      IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1
 
Ilustračné foto: TASR


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Viac informácií o výzve: