Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Dátum platnosti: od 8. 2. 2016 – časovo otvorená výzva


V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) ako prijímateľ vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – Opatrenie 2 ako partnerská organizácia (PO).

Na zverejnenú Výzvu na výber partnerskej organizácie na internetovej stránke ÚPSVR je potrebné reagovať vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky poštovou prepravou na adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Adresa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Na obálku uveďte heslo: „OP FEAD Výzva Opatrenie 2 – NEOTVÁRAŤ “

Súčasťou realizácie Opatrenia 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácieje aj Pokyn GR Sekcie kontroly MPSVR SR k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu verejných obstarávaní uskutočnených partnerskými organizáciami v rámci potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020uvedený v dokumentoch nižšie:

Viac informácií o výzve: