Prihlásiť
 

Výzva: Výzva č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA /Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2  Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh. Hodnotiacu správu projektového zámeru na základe výzvy č. 1MAS/PRV/2016, ktorá tvorí povinnú prílohu k žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každému žiadateľovi v termíne do 20.02.2016.

Viac informácií o výzve: