Prihlásiť
 

Výzva: Futbal to je hra

Grantový program Futbal to je hra

Chcete získať grant pre svoj futbalový klub? Predložte projekt a Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vám môže pomôcť uskutočniť váš cieľ. Sumu 100 tisíc eur rozdelíme medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia oprávnené organizácie v mestách a obciach na Slovensku.

 Oblasti podpory

 V programe Futbal to je hra 2013 môžete žiadať o grant na podporu športovej činnosti neprofesionálnych mládežníckych futbalových klubov na území celého Slovenska na skvalitnenie športovej prípravy mládeže:

 • na nákup športového vybavenia – napr. dresy, lopty, bránky, siete, kužele  a pod.;
 • na nákup technického vybavenia – napr. kosačka, stopky, iná technika;
 • na rekonštrukcie menšieho rozsahu – napr. obnova športového ihriska, rekonštrukcia šatní, spŕch a toaliet, vybudovanie závlahového systému a pod.

Podpora sa nevzťahuje na:

 • náklady súvisiace s organizovaním futbalového zápasu/ligy a pod.;
 • cestovné náklady;
 • prevádzkové náklady;
 • finančné odmeny;
 • účasť na súťažiach a sústredeniach;
 • nákup občerstvenia.

Oprávnení žiadatelia o grant

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:

 • Neprofesionálny futbalový klub, resp. Telovýchovná jednota s min. 3 ročnou históriou práce s mládežníckymi kategóriami;
 • Obce a mestá (do 15.000 obyvateľov) na Slovensku.

O grant sa nemôžu uchádzať  profesionálne mládežnícke kluby, podnikateľské subjekty, podnikatelia na základe živnosti a iné fyzické osoby.

Oprávnená výška grantu a financovanie projektu

Na jeden projekt poskytneme grant v minimálnej sume 1.000 eurmaximálnej sume 3.000 eur.

 V grantovom programe sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 100.000 eur.

Požadovanú výšku grantu môže hodnotiaca komisia znížiť.

Grant možno použiť najmä na materiálne náklady.

Grant vyplatíme v dvoch splátkach: 90% sumy po podpísaní zmluvy o udelení grantu a 10% sumy po doručení kompletnej záverečnej správy a správnom vyúčtovaní grantu.

Časový harmonogram

15. marec 2013                          vyhlásenie grantového programu

30. apríl 2013                          uzávierka prijímania žiadostí o grant

1. máj – 28. máj 2013                spracovanie údajov, hodnotenie projektov

29. máj 2013                           zverejnenie výsledkov

29. máj - 31. máj 2013                podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi, prideľovanie prostriedkov (1.                                                           splátka grantu vo výške 90 % grantu)

1. jún – 20. september 2013    realizácia projektu, monitoring – osobne, telefonicky

30. september 2013                    uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov podporených organizácií

10. november 2013                      kontrola záverečných správ a vyúčtovaní (2. splátka grantu vo výške 10 % grantu)

Zasielanie projektov

Najneskôr do 30. apríla 2013:

 • sa registrujte na stránke www.darca.sk, pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte Darca: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a Program: SLSP Grant. program Futbal to je hra 2013;
 • na overenie funkčnosti vašej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje vaše konto;
 • cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke www.darca.sk ;
 • pred vyplnením formulára treba pozorne prečítať pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky;
 • vyplňte on-line projektový formulár. Priebežne text ukladajte. Z vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;
 • elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

Povinné súčasti

Do elektronického formulára projektu na www.darca.sk vložte:

 • v časti 7. Galéria (Prílohy) – sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);
 • v časti 7. Galéria (Prílohy) – sken originálu registračného dokumentu podľa typu vašej organizácie (stanovy, nadačná listina, zriaďovacia alebo zakladateľská listina so štatútom, potvrdený príslušným registračným úradom (pečiatka a podpis). Netýka sa miest a obcí;
 • v časti 7. Galéria (Prílohy) – sken menovacieho dekrétu štatutára organizácie;
 • v časti 7. Galéria (Fotogaléria) – 2 - 4 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt, dané miesto, ukážku minulého ročníka a pod. K fotografii pridajte popis. Maximálna veľkosť priloženej fotografie môže byť 2 MB.

V prípade investičného zámeru v zmysle rekonštrukcie menšieho rozsahu, doložte prosím, v časti 7. Galéria (Prílohy) – aj sken zdokladovania právneho vzťahu k predmetu rekonštrukcie (informatívny výpis z listu vlastníctva alebo kópiu  nájomnej zmluvy s trvaním minimálne ešte 3 roky po skončení projektu).

Ak máte k predkladanému projektu i ilustračné video, môžete vložiť link ako nepovinnú prílohu do časti Videogaléria.

Viac informácií o výzve: www.darca.sk/articles/view/129

Kontakt

e-mail: marieta.kovacova@nadaciapontis.sk
tel.č.: 02/5710 8122, 0918 522 554