Prihlásiť
 

Výzva: Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://bit.ly/1UOIQD1) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 9. mája 2016 výzvu č. 2/2016(http://bit.ly/1WkLBwV) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:

- bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,

- má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,

- sa nachádza na území SR,

- je výlučne využívaný na bývanie,

- a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

Záujemcovia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu. O dotáciu tak bude možné požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014.

Oprávnený žiadateľ:

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá:

- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

- je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie a

- je vlastníkom rodinného domu.

Výška príspevku:

- Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 6 500 eur. Výška príspevku sa určí ako súčet príspevku stanoveného:

1. v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac 6 000 eur, podľa vyhlášky ministerstva č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu,

2. z oprávnených nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu,najviac však v sume 500 eur.

Oprávnené náklady:

- Sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

Počet žiadostí o príspevok: 500

Lehota na predkladanie žiadostí o príspevok:

- Termín na začatie podávania žiadostí o príspevok: 9. jún 2016.

- Termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok: naplnením počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok uvedeného v bode 5 výzvy (počet: 500), najneskôr však 6. júla 2016.

 

Odkaz na znenie výzvy:

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (http://bit.ly/1WkLBwV)

 

Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (http://bit.ly/1rOkCND) ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení, ktoré sú dostupné na internetovej stránke www.zatepluj.sk v časti Dokumenty na stiahnutie (http://bit.ly/1s9mX6L).

 

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke:

https://www.zatepluj.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti

 

 

Viac informácií o výzve: