Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP ( MH SR )

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi PO1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI, PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

Zoznam odborných hodnotiteľov ŽoNFP je zostavovaný na účely zabezpečenia kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu ŽoNFP za účasti nezávislých expertov pre špecifické ciele a aktivity v rámci prioritnej osi 1, investičnej priority 1.2, špecifického cieľa 1.2.2, prioritnej osi 2, investičnej priority 2.2, špecifického cieľa 2.2.2, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.1, špecifického cieľa 3.1.1, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1, investičnej priority 3.3, špecifického cieľa 3.3.1, prioritnej osi 4, investičnej priority 4.1, špecifického cieľa 4.1.1 za účelom zostavenia odborných hdnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI v gescii SO pre OP VaI.

dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016

dátum uzávierky výzvy: 30.09.2016

 

Viac informácií o výzve: