Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásená Sociálnou implementačnou agentúrou

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že Sociálna implementačná agentúra vyhlásila dňa 22.3.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP, zameranú na  podporu aktivít na zvýšenie miery zamestnanosti formou podpory tvorby nových pracovných miest a zvýšenie adaptability zamestnancov so zameraním na ohrozenú cieľovú skupinu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

 Zdroj: SIA

Viac informácií o výzve: www.sia.gov.sk/22-3-2013-sia-vyhlasuje-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-vyzvy-dop-sia-20131-2lskxp/