Prihlásiť
 

Výzva: Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje Výzvu za 50 miliónov eur pre kultúrny a kreatívny priemysel

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzva bude otvorená do 28. februára 2017 a žiadatelia budú môcť na realizáciu svojich projektov získať podporu až do výšky 200 000 €.

„Z pozície ministra kultúry sa dlhodobo snažím zmeniť vnímanie kultúry z odvetvia, ktoré zdroje iba spotrebúva, na tvorcu hodnôt a rovnako aj generátora finančných zdrojov a pracovných miest. A je to práve kultúrny a kreatívny priemysel, ktorý je jednou z  perspektívnych hybných síl rastu v Európskej únii,“ zdôraznil na dnešnej tlačovej konferencii minister kultúry Marek Maďarič, ktorý spustil výzvu na predkladanie žiadostí o tzv. decentralizovanú podporu z eurofondov.

Špecifickým cieľom výzvy je podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Celková finančná čiastka alokovaná pre túto výzvu je 50 000 000 € (zo zdrojov EÚ). Pre Bratislavský kraj sú určené 2 milióny eur, zvyšných 48 miliónov si rozdelia ostatné slovenské regióny.

Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom priemysle, pričom minimálna suma žiadanej podpory je 50 000 €. Z nenávratného finančného príspevku môžu financovať napríklad nákup technológií a softvérov, úpravu interiéru budov v súvislosti s inštaláciou technologických zariadení, marketingové aktivity, prenájom priestorov a technológií, či kreatívnu tvorbu a produkciu na účely inovácií.

Podmienkou poskytnutia dotácie je vytvorenie nových pracovných miest a ich počet je jedným z hodnotiacich kritérií v procese odborného posudzovania projektov. Po ukončení realizácie projektu bude žiadateľ povinný udržať vytvorené pracovné miesta z vlastných zdrojov ešte 3 roky.

Vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o decentralizovanú podporu z eurofondov predchádzali regionálne semináre a diskusie vo všetkých krajských mestách s cieľovými skupinami a zástupcami subjektov aktívnych v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Všetky potrebné informácie o IROP PO 3, ako aj celé znenie výzvy nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR v časti Podpora projektov, dotácie.

 

 

Viac informácií o výzve: