Prihlásiť
 

Výzva: Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Poskytovateľ
Názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len “RO pre IROP”)

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016
Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

 

Viac informácií o výzve: