Prihlásiť
 

Výzva: Výzva z Programu rozvoja vidieka na modernizáciu fariem

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“),

pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

v termíne od 14.10.2013 do 25.10.2013

Rozpočet

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/28 je 24 584 075 EUR, z toho pre:

  • Cieľ Konvergencia: 23 654 255 EUR

  • Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 929 820 EUR

Viac informácií o výzve: www.apa.sk/index.php?start&navID=429 alebo www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5268