Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udrţateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)


1.1. Poskytovateľ
Názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“)

1.2. Dĺţka trvania výzvy na predkladanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŢoNFP”)
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016


Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 24 000 000 EUR

Viac informácií o výzve: