Prihlásiť
 

Výzva: Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Základné informácie

Názov: Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je 10 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 23.06.2017

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy. 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 (Formát PDF, 467 kB)

Súvisiace správy a dokumenty

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP a NP (21. 12. 2016 / Bratislava)

Informačné odborné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 (16. 12. 2016 / Bratislava)

Viac informácií o výzve: