Prihlásiť
 

Výzva: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Informácia o poskytovaní  podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

 

Cieľom činnosti C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom je, v súlade so zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom1 (odpadom umiestneným na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa, a v prípade ktorých príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva začali konanie na zistenie osoby zodpovednej pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), t. j. pred 01.01.2016, resp. v prípade ktorých príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva začali konanie na zistenie osoby zodpovednej, resp. orgán policajného zboru začal trestné stíhanie, po nadobudnutí účinnosti zákona o odpadoch, t. j. po 01.01.2016.

Podpora nie je určená na miesta s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré boli riešené v rámci schválených žiadostí Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre roky 2015 a 2016 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formu dotácie, pričom v rámci žiadosti môže riešiť sanáciu viacerých miest s nezákonne umiestneným odpadom nachádzajúcich sa v katastri obce, resp. obcí (v prípade žiadateľov-združení obcí).

Oprávnené náklady ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a realizované v období od 01.01.2017 maximálne však do 30.09.2017.

V súvislosti s vyššie uvedeným termínom odporúčame žiadateľom začať proces výberu dodávateľa ešte pred ukončením schvaľovacieho procesu. Zároveň odporúčame do zamýšľaného návrhu obsahu zmluvy s vybraným dodávateľom zakomponovať odkladaciu podmienku účinnosti naviazanú na účinnosť Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

 

Viac informácií o výzve: