Prihlásiť
 

Výzva: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Informácia o poskytovaní podpory formou dotácie na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Cieľom činnosti L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (ďalej len „činnosť L3“) je, v súlade so zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadených, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Žiadatelia, ktorí môžu Environmentálny fond žiadať o podporu vo forme dotácie na projekty zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov1 vrátane zatepľovania sú definovaní nasledovne:

a) Obec - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

b) Príspevková organizácia zriadená obcou na účely prevádzkovania napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Rozpočtová organizácia zriadená obcou na účely prevádzkovania napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d) Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,

e) Príspevková organizácia zriadená samosprávnym krajom na účely prevádzkovania napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

f) Rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom na účely prevádzkovania napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Maximálna výška podpory formou dotácie v rámci činnosti L3 na projekt je 200 000,- EUR s DPH. Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu/časti projektu, ktorý je predmetom žiadosti. Aktivity projektu/časti projektu, na realizáciu ktorých žiadateľ žiada o podporu formou dotácie v rámci predloženej žiadosti, je možné realizovať v období od 01.01.2017 maximálne však do 31.10.2017.

Dotácia sa poskytuje formou bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov na účet príjemcu dotácie na základe podmienok uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí podpory, najmä na základe predložených účtovných dokladov a ich príloh preukazujúcich realizáciu schváleného projektu, resp. jeho časti, spolu s dokladmi preukazujúcimi bezhotovostnú úhradu spolufinancovania projektu (min. 5% z celkových oprávnených nákladov projektu/časti projektu) dodávateľom projektu.

Žiadosť musí byť predložená najneskôr v lehote do 15.03.2017 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie.

 

 Verejná budova je typ budovy, ktorá je navrhnutá a postavená pre podporu verejnej infraštruktúry a systémov ako sú vláda, vzdelávanie, zdravotníctvo, služby a civilná ochrana (napr. obecný úrad, škola, materská škola, domov sociálnych služieb, kultúrny dom a pod.)

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

2. zateplenie/výmena strechy,

3. zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,

4. výmena otvorových výplní (okná, dvere),

5. modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,

6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,

7. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Viac informácií o výzve: