Prihlásiť
 

Výzva: Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Investičná priorita
1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek Špecifický cieľ
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Schéma štátnej pomoci
Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 - 2020 Fond Kohézny fond

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 100 000 000 EUR.
Indikatívna výška finančných prostriedkov je (v súlade s § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF2) formálnou náležitosťou výzvy. RO pre OP KŽP je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy.
Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk v súlade s pravidlami podľa kapitoly 4 tejto výzvy. Za zmenu indikatívnej výšky alokácie sa nepovažuje postupné znižovanie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „žiadosť o NFP“ alebo „ŽoNFP“). Aktuálne disponibilná (zostávajúca) indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je priebežne aktualizovaná na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola

1 Termín uzavretia hodnotiaceho kola 28. 2 .2017

2 Termín uzavretia hodnotiaceho kola  30.6.2017
 

Viac informácií o výzve: