Prihlásiť
 

Výzva: Podpora celoživotného vzdelávania

Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os:1 Vzdelávanie
Investičná priorita:1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií
Špecifický cieľ:1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Schéma štátnej pomoci: Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania
Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“).
Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF2 oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/ . Za zmenu indikatívnej výšky alokácie sa nepovažuje postupné znižovanie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „žiadosť o NFP“ alebo „ŽoNFP“). Aktuálne disponibilná (zostávajúca) indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu bude pravidelne aktualizovaná na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/ .
Z uvedeného dôvodu odporúčame žiadateľom pravidelne sledovať informáciu o aktuálne disponibilnej (zostávajúcej) indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
V prípade, ak dopyt predložených ŽoNFP dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, MŠVVaŠ SR bezodkladne zverejní túto informáciu na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/ . Súčasťou tejto informácie je aj upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy v prípade schválenia predložených ŽoNFP, pričom informácia je zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy.
Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/ s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených nad aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Uzavretie hodnotiaceho kola č. 1 18.1.2017
Uzavretie hodnotiaceho kola č. 2 20.3.2017
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Minimálna výška príspevku na projekt je 100 000 €.
Maximálna výška príspevku na projekt je 200 000 €.

Viac informácií o výzve: