Prihlásiť
 

Výzva: na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Operačný program:     Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoc

Investičná priorita:       1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ:            1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na
rozvoj multimodálneho dopravného systému

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis:            neuplatňuje sa

Fond:                          Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)

Poskytovateľ : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Uzavretie

hodnotiaceho

kola 1

Uzavretie

hodnotiaceho

kola 2

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla

v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

28.02.2017

31.05.2017

 

Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
  • Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy,
  • Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy.

Zároveň, ak je osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úloh.

 

Minimálna výška pomoci: nie je stanovená.

Maximálna výška pomoci:  nie je stanovená.

Viac informácií o výzve: