Prihlásiť
 

Výzva: Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom  na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 

Operačný program

Ľudské zdroje

Prioritná os

6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ

6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

 

Financovanie:

EFRR+ŠR    95%

Spolufinancovanie  5%

 

Hlavné aktivity:

  1. Výstavba novej budovy materskej školy /elokovaného pracoviska za účelom zriadeniamaterskej školy/ elokovaného pracoviska

 

1.2. Výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska, za účelom presunutia kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska

 

V prípade hlavnej aktivity uvedenej v bode 1.1. podporené budú projekty zamerané na výstavbu nových materských škôl / elokovaných pracovísk v obciach s prítomnosťou MRK, ktoré budú navštevovať deti z prostredia MRK, pričom počet detí MRK v novej materskej škole/ elokovanom pracovisku musí byť minimálne vo výške 30 % z plánovanej kapacity materskej školy/ elokovaného pracoviska.

 

 

V prípade hlavnej aktivity uvedenej v bode 1.2. podporené budú projekty pri ktorých bude výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska zameraná na rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy/ elokovaného pracoviska. Rozšírenie kapacity znamená nárast kapacity existujúcej materskej školy/ elokovaného pracoviska minimálne o 30% z kapacity materskej školy/ elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (teda z kapacity pred jej rozšírením) pričom počet detí MRK v rámci rozšírenej kapacity musí byť minimálne vo výške 30 % z kapacity materskej školy/ elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (teda z kapacity pred jej rozšírením).

Podporené budú projekty, pri ktorých žiadateľ preukáže, že z objektívnych dôvodov6 nie je možné rozšírenie kapacity materskej školy / elokovaného pracoviska prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej budovy.

 

 

2. Typ aktivity: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.

Hlavné aktivity:

 

2.1. Rekonštrukcia budovy materskej školy/ elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

 

2.2. Rekonštrukcia7 inej budovy pre potreby materskej školy/ elokovaného pracoviska za účelom presunutia existujúcej kapacity z existujúcej materskej školy/ elokovaného pracoviska;

 

2.3. Rekonštrukcia inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/ elokovaného pracoviska;

V prípade hlavnej aktivity uvedenej v bode 2.1. a 2.2. podporené budú projekty pri ktorých bude rekonštrukcia zameraná na rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy/ elokovaného pracoviska. Rozšírenie kapacity znamená nárast kapacity existujúcej materskej školy/ elokovaného pracoviska minimálne o 30% z kapacity materskej školy/ elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (teda z kapacity pred jej rozšírením), pričom počet detí MRK v rámci rozšírenej kapacity musí byť minimálne vo výške 30 % z kapacity materskej školy/ elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (teda z kapacity pred jej rozšírením).

Minimálna výška pomoci: nestanovuje sa.
Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nepresahujú 1 000 000,- EUR.

Uzavrenie 4. hodnotiaceho kola - 14. 07. 2017

 

Viac informácií o výzve: