Prihlásiť
 

Výzva: Výzva z Programu rozvoja vidieka - Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) sekcie rozvoja vidieka, ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 účinným, účelným a správnym spôsobom, vyhlasuje výberové kolo predkladania Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŽoNFP“),

                                                 na opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce

v termíne od 20. 05. 2013 do 09. 08. 2013

Číslo výzvy: 2013/PRV/29

 

Oprávnenosť konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):

V prípade spolupráce medzi územiami – národná spolupráca:

MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „MAS“) s inou MAS alebo v spojení s verejno-súkromným partnerstvom v zmysle čl. 59 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, ktoré je zastúpené občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER, verzia č. 1.13, účinným od 13. marca 2013 (ďalej len „Usmernenie“), bod 6.2.1. Koordinačná miestna akčná skupina a/alebo Koordinátor MAS Slovensko a bod 6.2.2. Projektový partner alebo partner projektu.

Viac informácií o výzve: www.apa.sk/index.php?navID=348

Kontakt

tel. č. 02/52 733 800, e–mail: zelmira.milkova@apa.sk alebo emilia.jarova@apa.sk