Prihlásiť
 

Výzva: ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD

inisterstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 – INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD,  Operačný cieľ 1.2: ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ.
Špecifickým cieľom výzvy je zniţovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality životaobyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR vzmysle právnych predpisov EÚ a SR. V rámci operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd vzmysle záväzkov SR voči EÚ je cieľom výzvy zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obsluţnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej sluţbe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

Kód výzvy: OPŽP-PO1-13-1
Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 5. 2013
Dátum uzavretia výzvy: 23.08.2013

 

 

Viac informácií o výzve: www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/