Prihlásiť
 

Výzva: Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05).

Cieľom národného projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných, poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich miery zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce stimulujúcej ich ďalší rozvoj a posilňujúcej ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve. Prostredníctvom vybudovania Trade Pointov s poskytovaním individuálneho poradenstva, realizácie tréningových aktivít, zapojenia MSP do transnacionálnych a regionálnych subdodávateľských reťazcov podporuje národný projekt zvyšovanie odborných kapacít a zefektívnenie obchodných činností MSP na úrovni menej rozvinutých regiónov SR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 240 450 EUR.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 5. 4. 2017

K uzavretiu vyzvania dôjde po schválení národného projektu. Informáciu o uzavretí vyzvania zverejní SO pre OP VaI na webovom sídle www.opvai.sk

Typ vyzvania: otvorené

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE + VŠETKY PRÍLOHY

Viac informácií o výzve: