Prihlásiť
 

Výzva: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVSKOM KRAJI V PILOTNOM – ZJEDNODUŠENOM REŽIME

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07).
 
Zámerom výzvy je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente. Oprávnené sú projekty realizované na území Bratislavského kraja, zamerané na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v odvetviach kreatívneho priemyslu zahŕňajúcich oblasť architektúry, reklamy a marketingu, dizajnu vrátane módneho dizajnu a IKT (počítačové programovanie okrem tvorby počítačových hier). Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh a/alebo na inováciu produkčného procesu. Oprávnenou činnosťou v rámci výzvy je nákup nového dlhodobého majetku využívaného pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu. Súčasne s uvedenou činnosťou môžu byť predmetom projektu aj zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako napr. školenie BOZP).
 
Ide o historicky prvú výzvu v rámci implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku, kde je možné plne elektronické predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (žiadosť) a kde žiadatelia už nemusia prikladať k žiadostiam množstvo povinných príloh vo forme potvrdení z rôznych úradov a inštitúcií, ako napr. zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Obchodného alebo Živnostenského registra, registra trestov, čím sa výrazne zníži administratívna záťaž pri príprave žiadostí (úspora času i finančných prostriedkov žiadateľov). Ministerstvo hospodárstva SR bude pri posudzovaní žiadostí využívať v maximálne možnej miere údaje z verejne dostupných registrov.
 
V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4 mil. EUR.
Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 04. 2017
Typ výzvy: otvorená
 
Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.
 
 
 

Viac informácií o výzve: