Prihlásiť
 

Výzva: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Názov: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01
Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 10 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 28.04.2017 do: 12.01.2018

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 14. 07. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 06. 10. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 12. 01. 2018

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 (formát PDF, 271 kB)

 

Súvisiace správy a dokumenty

 

 

Všetky prílohy výzvy:

 

1. Formulár žiadosti o NFP  (formát RTF, 870 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01: Plnomocenstvo (formát RTF, 1940 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (formát RTF, 2110 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01: Súhrnné čestné vyhlásenie (formát RTF, 1965 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát PDF, 1263 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (formát PDF, 690 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (formát RTF, 5094 kB), Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (formát PDF, 196 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát RTF, 5102 kB), Životopis (odporúčaný formulár) (formát PDF, 245 kB)

Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (formát RTF, 11504 kB), Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov (formát PDF, 133 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (formát PDF, 560 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (formát RTF, 5119 kB), Prieskum trhových cien (formát PDF, 205 kB)

3. Schéma pomoci de minimis (DM 1/2015) (formát PDF, 265 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom (formát RTF, 2003 kB) 

5. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (formát RTF, 1911 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (formát RTF, 441 kB)

7. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (formát PDF, 685 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (formát RTF, 2026 kB)

9. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis (formát RTF, 1985 kB)

10. 10.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

10.2 Design manuál (html odkaz)

10.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (html odkaz)

11. Špecifiká výzvy - Zoznam oprávnených žiadateľov (formát RTF, 2033 kB)

12. Hodnotiaci formulár poskytnutého poradenstva (formát RTF, 1935 kB)

13. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (formát RTF, 160 kB)

14. Formulár rozpočtu projektu (formát RTF, 291 kB)

Viac informácií o výzve: