Prihlásiť
 

Výzva: OP KaHR: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI  NA STRANE VÝROBY AJ SPOTREBY A ZAVÁDZANIE PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ V ENERGETIKE.

Kód výzvy KaHR–21SP–1301

Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 21 200 000 EUR
 
Zdroj: MH SR, Sekcia podporných programov

Viac informácií o výzve: www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-4599/vyzva_kahr_21sp_1301/

Kontakt

Tel.: +421 2 58 248 458; e-mail:fondy@siea.gov.sk