Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v  súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe  schémy štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46905(2016/XA) (ďalej len „schéma“) a na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnenie oznámenia o vypísaní výzvy zo dňa 24. apríla 2017,
 
VYZÝVA oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2017
 
v termíne od 02. mája 2017 do 19. mája 2017
 
na opatrenie podpora na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
 
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.        
Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, spolu so všetkými povinnými prílohami:
 
osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:
Dobrovičova 12
821 09 Bratislava, na prízemí č. dverí 28
 
alebo poštou na adrese:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci 
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Oddelenie štátnej pomoci 
Dobrovičova 12 
815 26 Bratislava
 
Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne platobnej agentúry nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.
 
Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.
 
Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky.
 
Podmienky pre žiadateľa -  poskytovateľa služby sú zadefinované v prílohe č. 1 schémy.
Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v bode 3 prílohy č. 1 schémy.
 
 
 

Viac informácií o výzve: