Prihlásiť
 

Výzva: VÝZVA na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „ Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v zákl adných ško ách 2017 “

 
Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“ vo výške 49 000,- EUR.
 
Oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie; aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese; aktivity podporujúce interkultúrne prostredie; aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.
 
Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej školy prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na portáli http://vyzvy.iedu.sk. Postup podávania žiadosti prostredníctvom elektronického formulára  je priblížený v používateľskom manuáli (v prílohe).                          
     
Po vyplnení elektronickej žiadosti dostane žiadateľ e-mail s potvrdením podania žiadosti a jej kópiou vo formáte pdf, ako aj kópiou tabuľky Rozpis rozpočtu. Tieto dokumenty žiadateľ vytlačí,  potvrdí podpisom riaditeľa školy a jej pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zriaďovateľa a jeho pečiatkou a následne doručí odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ“) do 5 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).
 
Elektronický systém podávania žiadostí sa automaticky uzavrie 3. júna 2017.
 
Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 17. júna 2017.
 
  

 

Viac informácií o výzve: