Prihlásiť
 

Výzva: Vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie projektov

Dunajský nadnárodný program vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektov, ktorá je otvorená od 9. mája do 6. júna 2017 . Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele:

 

1.2   Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií

2.2   Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov

2.3   Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov

2.4   Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm

3.2   Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť

 

V špecifických cieľoch 1.1 Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie, 2.1 Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám a 3.1 Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí je výzva obmedzená na:

 

  1. komercionalizáciu výsledkov výskumu a transferu technológií; nadnárodnú spoluprácu medzi klastrami na základe prístupov inteligentnej špecializácie; manažment duševného vlastníctva  so zameraním na podporu inovácií

2.1  ochranu pred povodňami (monitoring, systémy včasného varovania; preventívne riešenia) a/alebo manažment kvality vôd (napr. harmonizované systémy monitorovania a hodnotenia, opatrenia na zníženie obsahu živín a nebezpečných látok vo vodách; účinnejšie riešenia na nakladanie s odpadovými vodami)

3.1 multimodalitu a intermodalitu (najmä so zahrnutím železničnej a leteckej dopravy), bezpečnosť dopravy, modernizáciu prostriedkov vnútrozemskej vodnej dopravy, prepojenosť vidieckych oblastí a skvalitnenie verejnej dopravy

 

Špecifický cieľ 4.1 Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev je pre túto výzvu uzavretý.

 

Alokácia výzvy je zložená z prostriedkov ERDF vo výške 50,83 mil. EUR, z prostriedkov IPA vo výške 4,42 mil. EUR a z prostriedkov ENI vo výške 4,65 mil. EUR. Miera spolufinancovania z ERDF je pre slovenských partnerov vo výške 85%.

 

Na rozdiel od prvej výzvy je táto výzva jednokolová, t.j. projektové žiadosti sa podávajú iba v jednom kroku, a to predložením všetkých vyplnených formulárov prostredníctvom webovej stránky programu.

 

Všetky ďalšie potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke programu http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals

 

Prezentácie z národných informačných dní k výzve organizovaných Úradom vlády SR v marci a februári 2017 sú zverejnené na stránke http://www.danube.vlada.gov.sk/druha-vyzva/

 

Na stránke http://www.danube.vlada.gov.sk/18706-sk/dokumenty/ je zverejnená Príručka pre žiadateľa a Implementačná príručka v slovenskom jazyku.

Viac informácií o výzve: