Prihlásiť
 

Výzva: Nadácia Volkswagen Slovakia: Budúcnosť aj s autizmom

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.
 
Ciele grantového programu:
 • Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom
 • Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
 • Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu autistických detí
 • Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
 • Podporiť rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov
Žiadateľ:
 • Materské školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
 • Základné školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
 • Štandardné materské, resp. základné školy, ktorých súčasťou je špecializovaná trieda pre deti s autistickým syndrómom
 • Špecializované zariadenia pre deti s autizmom
 • Neziskové organizácie zaoberajúce sa autistickými deťmi
Témy grantového programu pre rok 2017:
 • Výchova, vzdelávanie, sociálna integrácia a rozvoj individuálnych schopností detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
Príklady možností projektov:
 • zriadenie, vybavenie, alebo revitalizácia edukačných priestorov a terapeutických miestností slúžiacich na prácu s autistickými deťmi
 • zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok
 • zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít pre autistické deti
 • zriadenie a vybavenie špeciálnych priestorov pre aktivizáciu a sociálnu integráciu detí postihnutých autistickým syndrómom.
 
Maximálna výška podpory: 3 500 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 25. mája 2017
Realizácia projektov: september 2017 – jún 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 13. septembra 2017
 
 
 

 

Viac informácií o výzve: