Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja
„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného naria-denia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2010 v znení neskoršej zmeny o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlasuje

V Ý Z V U  N A  P O D Á V A N I E  Ž I A D O S T Í

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja
„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“
na rok 2014.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – oddelenie kultúry, žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2014 prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná a napísaná na počítači. Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti z oficiálnej internetovej stránky Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2013.

Viac informácií o výzve: www.unsk.sk/showdoc.do?docid=10392

Kontakt

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na čísle: 037/69 259 73.