Prihlásiť
 

Výzva: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 5 170 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
 
Vyhlásenie výzvy: 24.05.2017
Uzavretie výzvy: 23.06.2017
 
Kód výzvy: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7
 
Prioritná os 1:  Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ: 1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Oprávnení žiadatelia: Ministerstvo financií SR
 
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS sú oprávnené tieto typy aktivít v rozsahu:
 
Procesy, systémy a politiky
  • aktivity zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík a procesov
  • aktivity zamerané na programové rozpočtovanie;
  • monitorovanie a hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politík
Budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít
  • opatrenia zamerané na budovanie inštitucionálnych kapacít nevyhnutných na naplnenie cieľov reformy VS;
  • vytváranie nových a podpora existujúcich spôsobilostí a kapacít nevyhnutných na vykonávanie reformy.
Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvania-1

Viac informácií o výzve: