Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 5

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej osi 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 8. júna 2017
Dátum uzavretia výzvy: 28. júna 2017
 
 
 

Viac informácií o výzve: