Prihlásiť
 

Výzva: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ

Uzávierka: 19. júl 2017

Maximálna výška grantu: 8 000 eur

Výzva KOMUNITA 1/2017 priamo nadväzuje na výzvu KOMUNITA 1/2016 a v jej rámci sa prijímajú žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na miestnej a regionálnej úrovni a reflektujú ciele a výzvy mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.

Program Komunita mladých sa zameriava na :

·         tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na miestnej a regionálnej úrovni

·         zavádzanie nových trendov v práci s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni

·         tvorbu medzi sektorovej politiky voči mládeži na miestnej a regionálnej úrovni

·         posilnenie synergického efektu pôsobenia všetkých zainteresovaných strán

·          posilnenie validácie a uznania prínosu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni

·         rozvoj dialógu medzi mladými ľuďmi a osobami zodpovednými za mládežnícku politiku

Osoby zodpovedné za tvorbu a vykonávanie mládežníckej politiky na miestnej úrovni, zástupcovia subjektov aktívnych v oblasti práce s mládežou na miestnej úrovni a odborníci, ktorých expertíza súvisí s obsahom projektu a cieľmi výzvy, ako aj mladí ľudia, mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou pôsobiaci na miestnej úrovni môžu posielať svoje žiadosti najneskôr do 19. júla 2017.

Všetky potrebné informácie o výzve sa nachádzajú tu.

 

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 

 

 

Viac informácií o výzve: