Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na rekonštrukciu hasičských zbrojníc č. VII PHZZ pre rok 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc

Termín vyhlásenia: 17.7.2017
Termín uzávierky: 31.8.2017
 
Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty
  • Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky
  • Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:

  • Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,  
  • Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v zmysle stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti hasičských zbrojníc podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
  • Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice
  • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia).
  • Projektové a inžinierske práce pre projekt.
Minimálna výška dotácie:     5 000,- EUR
Maximálna výška dotácie:  30 000,- EUR 
 
 

 

 

Viac informácií o výzve: