Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na 3. predkladací termín Erasmus Plus - oblasť mládeže a športu pre rok 2017

Národná agentúra Slovenska pre program Erasmus + dáva do pozornosti výzvu k 3. predkladaciemu termínu žiadostí v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2017.

Erasmus Plus je program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Hlavné ciele Erasmus +:

·        podpora štúdia v cudzine
·        podpora partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií
·        reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti

Oprávnené aktivity a rozpočet na aktivity:
  • Kľúčová akcia 1
Mládežnícke výmeny 440 000,00 €
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) a Strategická EDS 897 000,00 €
Mobility pracovníkov s mládežou 24 000,00 €  
  •  Kľúčová akcia 2
Strategické partnerstvá v oblasti inovácie a výmeny osvedčených postupov 326 000,00 €
  • Kľúčová akcia 3
Podpora reformy politiky 103 000,00 €

Oprávnení žiadatelia:
organizácie, vzdelávacie inštitúcie, školy a neformálne skupiny registrované na účastníckom portáli s priradeným PIC číslom

Termín uzávierky: 4.10.2017

Viac informácií nájdete na stránke Národnej agentúry: 
 

Viac informácií o výzve: