Prihlásiť
 

Výzva: Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu podnikania v najmenej rozvinutých okresoch SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) v najmenej rozvinutých okresoch SR.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov EÚ: 50 000 000 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. september 2017

Typ výzvy: otvorená

Oprávnené územie: najmenej rozvinuté okresy SR

Uzávierky hodnotiacich kôl: 1. kolo - 15.11.2017, 2. kolo - 15.01.2018, ďalšie kolá - 15-ty deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca

Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť MSP pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresoch prostredníctvom podpory inovácie produktov alebo výrobných procesov a tým podporiť prílev nových investícií, udržanie a rast existujúcich investícií a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti. Výsledkom má byť posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a zvýšenie životnej úrovne ľudí žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch.

Oprávnenými žiadateľmi sú MSP registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov, pričom zvýhodnení sú žiadatelia zo sociálne znevýhodnených skupín a žiadatelia, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta vrátane pracovných miest pre sociálne znevýhodnené skupiny.

Žiadatelia môžu investovať do nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov) za účelom spustenia novej alebo inovovania existujúcej výrobnej prevádzky. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území najmenej rozvinutého okresu, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj predkladanie príloh, takže celý proces je pre žiadateľov administratívne oveľa menej náročný.

Informačné semináre pre žiadateľov k výzve sa uskutočnia v dňoch 03.10.2017 v Lučenci a 04.10.2017 v Prešove.

Viac informácií môžete získať na webovom sídle www.opvai.sk, resp. prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .

Pozn.: Pre posúdenie zaradenia okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov je rozhodujúci zoznam vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnený na webovom sídle ústredia, a to za posledný dostupný mesiac predchádzajúci termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

Viac informácií o výzve: