Prihlásiť
 

Výzva: Podpora opatrovateľskej služby

Výzva na Podporu opatrovateľskej služby, ktorá je vyhlásená v rámci operačného programu Ľudské zdroje 

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 

Vyčlenené finančné prostriedky: 34 050 000 EUR 

Posudzované obdobia: 

 1. obdobie: do 31.8.2018 (predloženie ŽoNFP od 17.08.2018)
 2. obdobie: do 26.10.2018
 3. obdobie: do 14.12.2018

Minimálna žiadaná výška NFP v EUR: 5 000 EUR 
Maximálna žiadaná výška NFP v EUR: 500 000 EUR 

Výška spolufinancovania predstavuje 0 % z celkových oprávnených výdavkov. 

Oprávnení žiadatelia:
Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona  č. 448/2008 Z.  z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: 

 • obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, (verejný poskytovateľ sociálnej služby) zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný VÚC minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP;
 • iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby). V zmysle tejto výzvy sa inou osobou rozumie:
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  • cirkev a cirkevná charita,
  • štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť,
  • občianske združenie alebo Slovenský červený kríž  zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný VÚC minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP. 

Oprávnené výdavky:
vybrané ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu v zmysle § 72 odsek 5 zákona o sociálnych službách, priamo súvisiace s výkonom opatrovateľskej služby, ktoré vznikli počas poskytovania SVHZ.
 
521 - Mzdové výdavky 
 
Oprávnenými výdavkami sú skutočne vynaložené mzdové výdavky žiadateľa v maximálnej mesačnej výške celkovej ceny práce (ďalej aj „CCP“) 570€ na pracovné miesto, ktorého predmetom je  poskytovanie opatrovateľskej služby. Výdavky projektu sú oprávnené najskôr v deň, v ktorom Zmluva o NFP nadobudla účinnosť a zároveň odo dňa začatia realizácie hlavnej aktivity a najneskôr do ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, avšak zároveň nie neskôr ako 31.12.2023.
  

v rámci výzvy je možné využiť prostriedky na existujúce opatrovateľky a taktiež na novovytvorené pracovné miesta opatrovateliek v rámci plánu v projekte, pokiaľ je potrebné navýšiť počet opatrovateliek. Nie je možné prefinancovať mzdy opatrovateliek spätne.
 

Výzva je šanca pre získanie podporného príspevku na mzdy opatrovateliek. V rámci výzvy môžete prefinancovať existujúce pracovné miesta a taktiež aj nové pracovné miesta pokiaľ máte záujem rozširovať opatrovateľskú starostlivosť. 

Vo výzve sa neuplatňuje verejné obstarávanie (oprávnenými výdavkami sú len mzdy).  

Viac informácií o výzve: