Prihlásiť
 

Výzva: Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12 

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Typ výzvy: Otvorená 

Výška dotácie: Minimálna a maximálna výška pomoci nie je stanovená. 

Termín na predloženie žiadostí: 30.09.2018 

Spolufinancovanie – v závislosti od subjektu žiadateľa

5 % Samosprávny kraj, mesto, obec, združenie obcí, ostatné subjekty verejnej správy 

10 % Subjekty zo súkromného sektora 

 

Oprávnené územie: 

Obce zo zadefinovaného zoznamu, ktorý sa nachádza v prílohe

 

Oprávnení žiadatelia: 

- mesto, obec, združenie obcí 

-súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave, ktorému bola vystavená dopravná licencia na prímestskú alebo mestskú pravidelnú verejnú osobnú dopravu) 

-ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém 

 

Oprávnené aktivity: 

B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému. 

C. Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté. 

Ďalšie podmienky: 

Oprávnené v rámci tejto výzvy sú len tie opatrenia, ktoré predstavujú „bezpečné/isté“ riešenia pre akýkoľvek strategický rozvojový dokument pre oblasť dopravy a/alebo sú už dostatočne odôvodnené národnou dopravnou stratégiou. 

 Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením žiadosti o NFP. 

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. 

Žiadateľ musí mať uzatvorenú zmluvu o službách vo verejnom záujme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. 

 

Oprávnené výdavky: 

-modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická podpora softvérového zabezpečenia (tarifné a informačné systémy, dispečerské systémy) ako aj hardvérového vybavenia (predajné automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy, atď. ako vyplýva z integrovaných dopravných systémov a/alebo integrovaných cestovných systémov);  ------podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy (webové portály a mobilné aplikácie a pod.); 

-zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, internetové pripojenie a pod.); 

-obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu, zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy; 

-rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej infraštruktúry; 

- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy);

- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest. 

 
 

Viac informácií o výzve: