Prihlásiť
 

Výzva: Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľský

  • V rámci integrovaných projektov je výška oprávnených výdavkov na podopatrenie 16.4 na celú ŽoNFP (v súčte za všetkých partnerov) minimálne50 000EUR a maximálne 250 000 EUR. 
  • Výška oprávnených výdavkov na jedného partnera v rámci podopatrenia 16.4. je minimálne 
    10 000 EUR  a maximálne 200 000 EUR
  • Na úrovni integrovaného projektu ako celku tvorí žiadaný NFP na výdavky z podopatrenia 16.4 najmenej 12 % hodnoty žiadaného NFP celého integrovaného projektu (za všetky podopatrenia a všetkých partnerov spolu). Uvedené sa nevzťahuje na individuálneho partnera, ale integrovaný projekt ako celok – pri zohľadnení bodu 1.7.1 tejto Výzvy.

 

ŽoNFP musí podať skupina minimálne 3 samostatných právnych subjektov - partnerov projektu  ako integrovaný projekt, ktorá môže v rámci tejto výzvy podať spolu maximálne 1 ŽoNFP.  V rámci tejto výzvy môže byť  jeden právny subjekt ako partner projektu len v rámci  jednej ŽoNFP.

1.1.    Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 
49 840 000 EUR v členení:

podopatrenie

zdroj EPFRV + štátny rozpočet

menej rozvinuté regióny

ostatné regióny

16.4

EPFRV

75%

3 750 000,00

53%

498 200,00

 

 

štátny rozpočet

25%

1 250 000,00

47%

441 800,00

 

Spolu podopatrenie

 

 

5 000 000,00

 

940 000,00

 

               

 

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaní poľnohospodárskych produktov alebo v odbyte súvisiacich so zameraním  tejto výzvy, pričom v rámci jednej ŽoNFP musia byť minimálne traja partneri.  

Oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky, malé, stredné (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014) a veľké podniky (nespĺňajú definíciu v zmysle prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).

 

Podpora bude smerovaná do dvoch aktivít:

ð  Aktivita 1:  rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov

ð  Aktivita 2:  rozvoj miestnych trhov

 

Aktivity 1 a 2 v ŽoNFP nie je možné kombinovať, tzn. ŽoNFP je možné podať buď na rozvoj dodávateľských reťazcov alebo na rozvoj miestnych trhov, čo žiadateľ deklaruje vo formulári ŽoNFP generálneho partnera a popíše v prílohe č. 1 k formuláru ŽoNFP Projekt realizácie generálneho partnera. 

 

V rámci aktivity 1 platí:

 

Krátky dodávateľský reťazecje na základe čl. 11 ods. 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 pre účely opatrenia 16 a tejto výzvy   definovaný ako dodávateľský reťazec, ktorého súčasťou nie je viac než jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom.

Uvedená podmienka musí byť dodržaná v rámci všetkých partnerov, investícií, výdavkov  a odbytových miest. 

 

 

V rámci aktivity 2 platí:

Miestny trhje na základe čl. 11 ods. 2 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 pre účely opatrenia 16  a tejto výzvy definovaný ako okruh 100 km od miesta pôvodu výrobku  alebo ako územie vyššieho územného celku, v ktorom sídli poľnohospodársky podnik pôvodu výrobku.Za výrobok sa v tomto prípade považuje poľnohospodárska komodita (napr. jačmeň, mlieko, hrozno, ošípaná) a nie výrobok ako produkt spracovania poľnohospodárskych komodít (napr. múka). 

 

Oprávnené sú nasledovné aktivity :

1.   štúdie alebo plány týkajúce sa rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov(t.j. realizačné štúdie, vypracovanie podnikateľského plánu) a to len vypracované externe ( dodávateľsky),  

2.   aktivity súvisiace s oživením príslušnej logistickej platformy resp. krátkeho dodávateľského reťazca alebo miestneho trhu(mimo investícií)  cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť projektu (napr. poradenstvo) v rátane školení zamestnancov max. po dobu 24 mesiacov  začatia realizácie projektu, od zrealizovania príslušnej investície resp. od začatia prevádzky odbytového miesta, reťazca resp. logistickej platformy a to len zabezpečené externe (dodávateľsky),  

3.   aktivity spojené s meraním a testovaním príslušných vzoriek(mimo investícií) max. po dobu 6 mesiacov  od začatia realizácie projektu alebo od zrealizovania príslušnej investície a to len zabezpečené externe (dodávateľsky),  

4.   prevádzkové nákladyna  uskutočnenie  podnikateľského plánu, štúdie, prieskumu,  alebo spolupráce a to len priame personálne náklady (mzdy a odvody) pri realizácii logistických platforiem, krátkych dodávateľských reťazcov alebo  miestnych trhov, a to maximálne po dobu 12 mesiacov (u koordinátora projektu 24 mesiacov) od zrealizovania príslušnej investície alebo od začatia realizácie projektu alebo od začatia prevádzky odbytového miesta. Personálne náklady môžu súvisieť  len s pracovnou pozíciou skladník v rámci logistického alebo odbytového miesta, šofér zabezpečujúci rozvoz výrobkov na predaj, predavač, obsluha priamo zabezpečujúca elektronický predaj (telefonistka), a koordinátor projektu. 

5.   náklady na prenájom a služby spojené s prenájmom(len dodávka energií, dodávka a odvádzanie vody, upratovanie, stráženie) priamo spojené s realizáciou logistických platforiem, krátkych dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov (všetko len za odbytové miesta s charakterom predajne – klasickej, mobilnej alebo prenosnej alebo samostatného skladu) a to maximálne po dobu 12 mesiacov  od zrealizovania príslušnej investície resp. od začatia prevádzky odbytového miesta a to zabezpečené externe (dodávateľsky),  

  1. náklady na propagačné činnosti a marketingv spojitosti s vytvorením logistických platforiem, podporou krátkych dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov maximálne po dobu 6 mesiacov od zrealizovania príslušnej investície resp. začatia prevádzky  odbytového miesta resp. kanála a to zabezpečené externe (dodávateľsky). 

 

2.4.1Neoprávnené výdavky:

 

1.       Výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na PPA (v tomto prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený) s výnimkou začatia procesu obstarávania tovarov, služieb a prác(zároveň v prípade investícii mimo Prílohy I ZFEÚ v menej rozvinutých regiónoch žiadateľ (prijímateľ) neprijíma žiadny právny alebo iný záväzok pred podaním ŽoNFP, na základe ktorého by bola daná investícia nezvratná, v opačnom prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený, napr. podpis zmluvy s dodávateľom);

2.       Úrokyz dlžných súm;

3.       Kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku 

4.       Kúpa nehnuteľného majetku;

5.       Daň z pridanej hodnoty okrem prípadov, ak nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych predpisov o DPH;

6.       Kompenzácia straty príjmu v dôsledku prírodnej katastrofy;

7.       Kúpa poľnohospodárskych výrobných práv, platobných nárokov, zvierat, ročných plodín a ich výsadba;

8.       Výdavky na nehmotné aktíva ako sú patenty, licencie, know-how, duševné vlastníctvo (okrem software).

9.       Výdavky na kombajny na zber obilnín, olejnín a kukurice vrátane kombajnov s adaptérmi na zber, horčice, sóje, ľanu a konope;

10.    Výdavky na zriadenie resp. výstavbu nových  vinohradov  

Viac informácií o výzve: www.apa.sk/32-prv-2018