Prihlásiť
 

Výzva: Program rozvoja vidieka: opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie  2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. 

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/31 je 24 224 022,00 EUR, z toho pre:

-   Cieľ Konvergencia: 22 824 022,00 EUR

-   Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 1 400 000,00 EUR

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku;
  • štátu.

Minimálne výdavky na jednu ŽoNFP  sú 5 000 EUR a maximálne 700 000 EUR

Oprávnené výdavky 

  1. výdavky na vlastný sadbový materiál lesných drevín maximálne do výšky ceny obvyklej v mieste realizácie projektu;
  2. investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) – výdavky na výstavbu, dokončenie, rekonštrukciu a prestavbu lesných ciest, výstavbu a rekonštrukciu protipožiarnych nádrží, vybudovanie zariadení a technológií protipožiarnych a monitorovacích systémov;
  3. prevádzkové výdavky  a služby (materiálové náklady; služby a ostatné priame náklady súvisiace s realizáciou projektov obnovy lesa a projektov ozdravných opatrení. )

Viac informácií o výzve: www.apa.sk/index.php?navID=439