Prihlásiť
 

Výzva: VÝZVA Č. OPII-2018/7/1-DOP NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU „WIFI PRE TEBA“

Dátum vyhlásenia výzvy: 30.07.2018         

 

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola:13.11.2018

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola:13.02.2019

 

INDIKATÍVNA VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV   zo zdrojov EÚ vyčlenených na túto   výzvu je 10 000 000,- EUR (podpora pre cca 700 miest a obcí v SR).

 

VÝŠKA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV:

 

Minimálna výškanenávratného finančného príspevkusa nestanovuje

Maximálna výškanenávratného finančného príspevku je limitovaná celkovou maximálnou čiastkou vyčlenenou pre projekt a predstavuje: 15 000,- EUR (EFRR + ŠR + spolufinancovanie žiadateľa).

 

Cenové limity:

Externý Access Point 1 500 €

Interný Access Point 1 500 €

 

SPÔSOB FINANCOVANIA 

 

85 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

10 % príspevku zo štátneho rozpočtu

5 % vlastné zdroje žiadateľa 

 

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA 

 

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú obce v SR(zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice).

 

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU

 

Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s

 

MINIMÁLNE TECHNICKÉ PARAMETRE „WIFI PRE TEBA“

Výzva definuje minimálne technické parametre realizácie projektu

 

PRÍLOHY ŽONFP

 

predkladanie projektu prostredníctvom ITMS 2014+;

1.)  nebyť dlžníkom na daniach, poistnom(sociálne a zdravotné) a neporušiť zákaz nelegálneho zamestnávania, nebyť v nútenej správe, nemať podlžnosti voči EÚ;

2.)   výpis z registra trestovvšetkých osôb konajúcich v mene žiadateľa;

3.)   ku dňu predloženia projektu mať minimálne začaté verejné obstarávanieresp. nesmie sa do tohto dátumu ukončiť fyzická realizácia projektu;

4.)   pravidlá pre schému podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach(schéma pomoci de minimis) (DM – 14/2018);

5.)  spolufinancovanie projektu = uznesenie obecného/mestského zastupiteľstva;

6.)  maťschválený PHSR obce, prípadne územný plán obce;

7.)  spôsob financovania = refundácia, predfinancovanie;

8.)  disponovať vlastníckym vzťahom, resp. iným právnym vzťahom k objektomkde sa umiestňuje WIFI signál (obdobie 5 rokov od ukončenia projektu);

9.)  Doba realizácie projeku = 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP;

Na uvážení je príloha - Mapa zobrazujúca orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov WIFI.

 

 

 

Viac informácií o výzve: