Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Kód výzvy: SKHU/WETA/1801 

Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce, zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. 


Dátum vyhlásenia:Dátum uzavretia: Dĺžka projektu: časovo ohraničená pilotná výzva 3.9.2018 - 2.11.2018
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu 

Celková alokácia z EFRR na PO1 Príroda a kultúra – 264 875,30 EUR 

Celková alokácia z EFRR na PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti - 794 625,80 EUR

Minimálna výška príspevkuz EFRR na úrovni projektu je 20 000 EUR. 

Maximálna výška príspevkuz EFRR na úrovni projektu je 50 000 EUR. 

Zoznam oprávnených žiadateľov pre PO1, PO4 

  • Verejné inštitúcie; 
  • Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu; 
  • Cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky/ Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky); 
  • Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS-y); 
  • Mimovládne organizácie (NGO); 
  • Obce a vyššie územné celky, neparticipujúce v Strešnom projekte; 
  • Verejné vysoké školy a štátne výskumné ústavy; 
  • Komory
  • Záujmové združenia právnických osôb

Oprávnenosť miesta realizácie 

SK010 - Bratislavský kraj 

SK021 - Trnavský kraj 

SK023 – Nitriansky kraj 

 

HU101 - Budapest főváros 

HU102 - Pest megye 

HU103 - Komárom-Esztergom megye 

HU212 - Győr-Moson-Sopron megye 

 

Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov: 

PO1- príroda a kultúra

Zoznam oprávnených aktivít PO 1:

Príroda: 

● zachovanie a propagácia prírodného dedičstva v programovom území, 

● rekonštrukcia alebo výstavba doplnkovej infraštruktúry (označenie miest, 

návštevnícke strediská, ...), 

● výmena skúseností v oblasti ochrany prírody v pririečnych oblastiach, 

● tvorba a realizácia spoločných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o 

životnom prostredí a tvorba a realizácia spoločných vzdelávacích programov, 

● tvorba a realizácia programov pre deti s lesníckou tematikou, 

● založenie komunitných záhrad, 

● tvorba a realizácia programov pre čistenie alebo zlepšenie prírodných oblastí, 

● vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov alebo plánov pre obnovu dedičstva 

(oprávnené len ako vstupy komplexných investičných projektov). 

Kultúra: 

    ● propagácia kultúrneho dedičstva, 

● organizovanie spoločných výstav a sprievodných podujatí, 

● organizovanie spoločných trhov za účelom propagácie lokálnych produktov, 

● organizovanie vzdelávacích programov pre remeselníkov, 

● zachovanie, oprava a renovácia náboženských lokalít, ktoré sú súčasťou kultúrneho 

dedičstva, 

● výstavba / označenie pútnických ciest, 

● organizovanie spoločných pútnických ciest, 

● organizovanie spoločných festivalov, 

● výstavba a rekonštrukcia amfiteátrov a ich okolia, 

● príprava a predstavenie spoločnej divadelnej tvorby, 

● založenie cezhraničných kultúrnych súborov (divadelné, hudobné, tanečné skupiny, a 

pod.), 

● spolupráca vzdelávacích inštitúcií v oblasti hudby / divadla v programovom území, 

● vytvorenie a realizácia programov zameraných na hľadanie a podporu talentov 

v rôznych oblastiach umenia, 

● organizovanie podujatí medzi družobnými obcami UNESCO v oblasti kultúry, 

      ●digitalizácia dokumentov pre knižnice. 

Šport: 

● výstavba multifunkčných ihrísk, 

● organizovanie spoločných športových podujatí, 

● organizovanie spoločných športových líg, 

● organizovanie súťaží v rôznych športových disciplínach, 

● organizovanie športových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím apre 

marginalizované skupiny, 

● prezentácia nových a netradičných športových disciplín. 

 

 

Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 

Zoznam oprávnených aktivít pre PO4 :

●vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov alebo plánov s významným cezhraničným dopadom, 

● tvorba spoločných odborných programov (výmenné programy v oblastiach kultúry, vzdelávania, výskumu a pod.), 

● organizovanie podujatí medzi obcami/mestami za účelom vytvorenia spolupráce medzi mladými ľuďmi, resp. mladými zdravotne postihnutými ľuďmi, 

● organizovanie spoločných podujatí základných a stredných škôl, 

● vytvorenie komplexného bilingválneho workshopu pre bezpečné využívanie IKT nástrojov a kultúrnej hodnotovej mapy zapojených regiónov (napr. sada  dvojjazyčných nástrojov, IKT nástroje – kultúrne služby, archívy, výskum...) 

● školenia, výmena skúseností (napr. organizovanie tréningov, letných škôl, letných akadémií, súťaží), 

● vydávanie brožúr, kníh, DVD, krátkych filmov..., 

● spoločné plánovanie a realizácia cezhraničných služieb poskytovaných orgánmi 

verejnej správy, 

● tvorba právnych nástrojov a IKT riešení zlepšujúcich kvalitu poskytovania cezhraničných služieb (posilnenie toku informácií, e-governance, m-governance, a i.), 

● vytvorenie cezhraničných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, školení a vzdelávania, sociálnej starostlivosti, bezpečnosti, administratívy (napr. poskytovanie dát) a pod., 

● spolupráca lokálnych médií (výmena informácií, spoločné tréningové programy, 

a pod.), 

● založenie cezhraničných médií, 

● tvorba a realizácia programov zameraných na marginalizované komunity 

Viac informácií o výzve: rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/?lang=sk