Prihlásiť
 

Výzva: Prenos znalostí a informačné akcie

pre opatrenie:                       1 –   Prenos znalostí a informačné akcie

podopatrenie:                       1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

 

 

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola

28. 2. 2019

31. 3. 2019

Posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca 

 

Oprávnené náklady (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených nákladov) sú  náklady spojené s realizáciou oprávnených projektov, definovaných v bode 2.2. tejto výzvy , ktoré konečný prijímateľ vynaloží na :

1.      personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít vrátane odmien a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne;

2.      prenájom školiacich priestorov a potrebnej techniky;

3.      materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných publikácií v tlačenej a  elektronickej forme, náklady na propagáciu formou informačných a propagačných materiálov i náklady na služby v súvislosti s aktivitou;

4.      ubytovacie náklady, náklady na občerstvenie, cestovné resp. dopravné náklady, ak sú súčasťou projektu.

5.      režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity vrátane nákladov na získavanie zručností – Paušálne (nepriame) náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít projektu a taktiež náklady prijímateľa NFP, ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si uplatňuje v rámci priamych oprávnených nákladov v rámci projektu) napr. nákup tlačív, platby za telefón atď.;

–     uvedené režijné náklady budú uplatnené v rámci paušálneho financovania v zmysle článkov 67 a 68 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 do výšky max. 20% z priamych oprávnených nákladov;

Viac informácií o výzve: www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-vyzvy-c-35-prv-2019-pre-podopatrenie-1-1/9034