Prihlásiť
 

Výzva: OP Vzdelávanie - Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu

Dňa 27. 08. 2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • Mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií za zlúčiteľné so spoločným trhom podľa čl. 87 a 88 zmluvy ES (Všobecné nariadenie o skupinových výnimkách);
  • Veľké podniky, t.j. podnik nespadajúci pod definíciu MSP.

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 2 milióny EUR

Kód výzvy: OPV-2013/2.1/04-SORO

Miesto realizácie projektu:

  • Trnavský samosprávny kraj;
  • Trenčiansky samosprávny kraj;
  • Nitriansky samosprávny kraj;
  • Banskobystrický samosprávny kraj;
  • Žilinský samosprávny kraj;
  • Košický samosprávny kraj;
  • Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 50 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 200 000 EUR

Oprávnená aktivita: Tvorba /inovácia a realizácia vzdelávacích programov, ktoré prehlbujú alebo rozširujú vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov v národnom hospodárstve s cieľom zvyšovania ich kvalifikácie aj na základe požiadaviek definovaných napr. zamestnávateľskými zväzmi, sociálnymi partnermi, regionálnymi samosprávami , so zvyšovaním zainteresovanosti zamestnávateľov na programoch neformálneho vzdelávania.

 

Viac informácií o výzve: www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20132104-soro/