Prihlásiť
 

Výzva: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Projekt musí byť realizovaný vo verejných budovách (Verejnou budovou je budova vo vlastníctve alebo v správe verejného subjektu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Termín na predloženie žiadosti je do 16. 04. 2019 (vrátane). 

 

V rámci činnosti L5AP je možné realizovať nasledovné aktivity: 

 1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, 
 2. zateplenie/výmena strechy, 
 3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia, 

4.    výmena otvorových výplní (okná, dvere), 

5.    modernizácia/výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, okrem biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody, 

6.    práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory, 

7.    aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla (rekuperácia, výmenníky na využitie odpadného tepla a pod.), 

8.    kombinácia vyššie uvedených aktivít. 

 

Maximálna výška podpory je 200 000,00 EUR na jednu žiadosť, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu .

Neoprávnené náklady:


1.  realizácia nového zábradlia, nového zábradlia na balkón a lodžiu (vrátane opravy/údržby zábradlia), markízy nad vstupom, podkrovné schody, zdravotechnika, bezbariérový prístup, mobilná rampa, výmena dlažby (interiérovej a exteriérovej), nová vonkajšia podlaha, rekonštrukcia vonkajšej podlahy, exteriérové oceľové schodisko pri zatepľovaní, ochranná konštrukcia okien (sieťky, mreže), interiérové žalúzie, interiérové okná a dvere, vymaľovanie vnútorných stien pri výmene okien, 

2.     plynovod, plynová prípojka, 

 1. elektroinštalácia prislúchajúca ku výmene svietidiel asamotná výmena svietidiel na zatepľovanom strope, rekonštrukcia prislúchajúcej elektroinštalácie na zatepľovanom strope, 
 2. nový požiarny rebrík, 
 3. klimatizácia, výmena radiátorov a rozvodov, pokiaľ nie je súčasťou výmeny/modernizácie zdroja tepla a jej inštaláciou nedôjde k poklesu spotreby energie a primárnych zdrojov energie, 
 4. kachle, 
 5. daň zpridanej hodnoty – uvedené neplatí iba vprípade, ak príjemca dotácie nie je platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci postupujú podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 
 6. náklady súvisiace s vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín, 
 7. náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, akty duševného vlastníctva, patenty), 
 8. náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, 
 9. úroky z úverov a pôžičiek, 
 10. leasing, 
 11. poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 
 12. poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
 13. náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností, 
 14. náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 
 15. náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 
 16. všetky osobné náklady (mzdy, poistné apríspevok do poisťovní, odmeny, odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), 
 17. prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné služby, internetové služby), 
 18. náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením, 
 19. náklady na spracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, resp. tepelnotechnického posudku, 
 20. náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, 
 21. náklady na obstaranie už použitých, resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení, 
 22. iné náklady nesúvisiace s projektom. 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy k žiadosti o podporu formou dotácie:

1.    Stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností vydaný príslušným stavebným úradom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), 

 

2.    Vybrané časti projektovej dokumentácie overené v stavebnom konaní (Sprievodná/Súhrnná technická/Technická správa, Súhrnný rozpočet, Situačný výkres), 

 

3.    Vyjadrenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, Vyjadrenie sa vyžaduje, ak ide o žiadosť o podporu formou dotácie na zateplenie obvodových stien a plášťa budovy alebo zateplenie/ výmenu strechy. 

Vyjadrenie je irelevantné v prípade, že je vydané stavebné povolenie v zmysle § 55 ods. 1 stavebného zákona k žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu. 

 1. Finančná analýza, 
 2. Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (ak relevantné), 
 3. Stanoviská podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ak relevantné), 
 4. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší ako 3 mesiace, 
 5. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší ako 3 mesiace, 
 6. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO), 
 7. Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej organizácie (ak relevantné), 
 8. Tepelnotechnický posudok, 
 9. Majetkovoprávne dokumenty k budove, v rámci ktorej sa bude projekt realizovať: 12.1.Kópia výpisu z listu vlastníctva, 

12.2.  Súhlas vlastníka budovy s realizáciou projektu (predkladá žiadateľ, ak nie je vlastníkom budovy), 

12.3.  Doklad oprávňujúci užívať/prevádzkovať budovu, v rámci ktorej bude projekt

realizovaný (napr. nájomná/podnájomná zmluva, zmluva o výkone správy majetku, zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva,...), 

 1. Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu v predchádzajúcich 3 rokoch, 
 2. Doklady preukazujúce, že verejná budova nie je počas realizácie projektu a po dobu udržateľnosti (t. j. najmenej 5 rokov od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie) nebude využívaná na hospodársku činnosť, alebo doklady preukazujúce, že rozsah využívania budovy na hospodársku činnosť nepresahuje počas realizácie projektu a po dobu udržateľnosti (t. j. najmenej 5 rokov od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie) nebude presahovať 20 % jej celkového využitia, 
 3. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a prípadné doklady preukazujúce lokálny charakter hospodárskej činnosti, uskutočňovanej vo verejnej budove (v prípade, ak rozsah využitia tejto budovy na hospodársku činnosť presahuje 20 % jej celkového využitia),

16. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom). 

 

 

 

Viac informácií o výzve: