Prihlásiť
 

Výzva: ELEKTROMOBILITA

Definície a predmet podpory pre činnosť J1:
Elektromobilom na účely tejto činnosti J1 sa rozumie elektrické vozidlo kategórie M11 alebo N11 typu BEV (batériové elektrické vozidlá). Podporené budú elektromobily s výkonom elektromotora od 10 kW do 150 kW vrátane.
Do kategórie M1 patria vozidlá kategórie M s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča. Vozidlá zaradené do kategórie M1 nemajú priestor pre stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť obmedzený na jedno, t. j. miesto na sedenie vodiča.
Do kategórie N1 patria vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť J1:
10 000,00,- EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. 

Termín na predloženie žiadostí je do 16. 04. 2019 (vrátane).

Prílohy k žiadosti o podporu formou dotácie, ktoré sa nevyžadujú k činnosti J1:
1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením právoplatnosti 

2. Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Súhrnný rozpočet, Situačný výkres, ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie 

3.Stanoviská podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov

Viac informácií o výzve: