Prihlásiť
 

Výzva: Dotácia na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Podporované oblasti:

 Výzva je zameraná na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické osoby, Malé a stredné podniky

Zaradenie výzvy

Operačný program: Dotácie Nitriansky kraj
Špecifický cieľ: 1. Dotácie Nitriansky kraj

Finančné podmienky:

Miera podpory: 95%

Trvanie výzvy:

28.7.2020 – 30.8.2020

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území NSK, alebo osoby ktoré pôsobia, vykonávajú svoju činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku, ktorým bolo vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu.

Oprávnené aktivity:

  • Dotácia môže byť použitá výlučne na:
    • opravu, údržbu, technické zhodnotenie, rekonštrukciu a modernizáciu ambulancie,
    • materiálno-technické vybavenie ambulancie v súlade s požiadavkami na minimálne materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia v príslušnom špecializovanom odbore,
    • nákup osobného motorového vozidla za podmienky, že zdravotnú starostlivosť žiadateľ poskytuje minimálne v troch obciach, pričom na nákup osobného motorového vozidla možno použiť dotáciu maximálne vo výške 12 000,-€

Alokácia výzvy:

  • maximálna výška príspevku je 40 000 €

Viac informácií o výzve: https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a186-poskytovanie-dotacie-na-podporu-primarnej-ambulantnej-zdravotnej-starostli