Prihlásiť
 

Výzva: Zdravie a bezpečnosť v školách 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo v súlade s Príkazom ministra č. 18/2020 k čerpaniu finančných prostriedkov počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 účelové finančné prostriedky v celkovej výške 10 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2020.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja s požadovanými náležitosťami podľa výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja) je do 14. septembra 2020.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 25. septembra 2020.

Dĺžka trvania rozvojového projektu

Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr 16. september 2020 a všetky aktivity musia byť ukončené do 15. decembra 2020.

Oprávnení žiadatelia

Výlučne zriaďovatelia základných a stredných škôl (ďalej len „žiadateľ“).

Predkladanie žiadosti

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ verejnej školy ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov § 4d ods. 2. O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2020 je možné sa uchádzať formou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt podanej prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ“).

Vyplnenú žiadosť (1 originál + elektronická verzia) zašle žiadateľ príslušnému OŠ do 14. septembra 2020 s označením na obálke Zdravie a bezpečnosť v školách. Odporúčaný rozsah rozvojového projektu je maximálne 4 strany (nepoužívajte hrebeňovú väzbu a neprikladajte ďalšie prílohy k žiadosti). Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. Žiadosti doručené OŠ po uplynutí lehoty a pred zverejnením výzvy nebudú akceptované. OÚ preverí úplnosť žiadostí. Úplné žiadosti oprávnených žiadateľov, ktorých má vo svojej územnej pôsobnosti, predloží spolu so zoznamom a predkladanými projektami v printovej podobe a elektronicky na jednom CD nosiči ministerstvu, sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania do 25. septembra 2020.

Viac informácií nájdete tu.

Viac informácií o výzve: