Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3 DM3/2014 (ďalej len „schéma“)

VYZÝVA

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2020

v termíne od 24. 08. 2020 do 25. 09. 2020

na opatrenie dotácia na účasť spracovateľa na výstave

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

Podporné opatrenie sa vzťahuje na nasledovné výstavy:

Názov výstavy  Miesto konania  Termín
Grüne Woche Berlín  Nemecko  17. – 26. 01. 2020
BIOFACH Norimberg   Nemecko 12. – 15. 02. 2020
GULFOOD Dubaj   Spojené arabské emiráty 16. – 20. 02. 2020
Riga Food, Riga  Lotyšsko 09. – 12. 09. 2020
WORLD FOOD Moskva   Rusko 22. – 25. 09. 2020
GASTRA & KULINÁRIA   Nitra 11. – 14. 11. 2020

Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy, spolu so všetkými povinnými prílohami:

 • osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:
  Hraničná 12
  815 26Bratislava, na prízemí č. dverí 28
 • alebo poštou na adrese:
  Pôdohospodárska platobná agentúra
  Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
  Odbor štátnej pomoci
  Hraničná12
  815 26 Bratislava

Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne platobnej agentúry nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty, v opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená platobnej agentúre po dátume 30. 09. 2020 (3.pracovný deň po termíne) bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a nebude platobnou agentúrou akceptovaná.

Viac informácií nájdete tu.

Viac informácií o výzve: