Prihlásiť
 

Výzva: Výzva zameraná na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK

Kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4

Prioritná os 5

Špecifický cieľ 5.1.3

Zameranie: Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav

operačný program: Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“)

Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ: 5.1.3 Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky sociálny fond

Poskytovateľ:

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy otvorená

Dátum vyhlásenia 18.08.2020

Dátum uzavretia: Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SO“) zverejní informáciu o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo o rozhodnutí uzavrieť výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, z dôvodu potreby zmien podmienok poskytnutia príspevku, resp. ich optimalizácie nastavenia výzvy alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu. Presný dátum uzavretia výzvy SO zverejní na webovom sídle http://www.minv.sk/?OPLZ .

Žiadateľ: Obec

Časový harmonogram konania o ŽoNFP

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov alebo z dôvodu potreby zmien podmienok poskytnutia príspevku, resp. ich optimalizácie, ako aj vhodnejšieho nastavenia výzvy.

Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP na SO kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy.

Termíny uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené nasledovne:
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 19.10.2020
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 11.12.2020

Viac informácií nájdete tu.

Viac informácií o výzve: